Powrót do Realizowane programy

Preorientacja zawodowa

Cele szczegółowe programu:

  1. Poznawanie własnych zasobów: dziecko – określa, co lubi robić; podaje przykłady różnych zainteresowań; określa, co robi dobrze; podejmuje działania i opisuje, co z nich wynikło dla niego i dla innych
  2. Świat zawodów i rynek pracy: dziecko – odgrywa różne role zawodowe w zabawie; podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i te, które wzbudziły jego zainteresowania oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby; wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których uczestniczy (zakupy,koncert, poczta); opisuje różne funkcje pracy wykonywanej przez człowieka na wybranych przykładach; podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; wskazuje związki pomiędzy zainteresowaniami a pracą zawodową na wybranym przez siebie przykładzie; opowiada o sobie grupie rówieśniczej
  3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie: dziecko – nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej); nazywa czynności, których lubi się uczyć
  4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych: dziecko – opowiada, kim chciałoby zostać; na miarę swoich możliwości planuje własne działania (lub działania grupy rówieśniczej) poprzez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu; podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach (indywidualnie i w ramach grupy)
Skip to content