Nabór

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

instrukcja potwierdzenia woli przyjęcia

 oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia

Miejskie Przedszkole nr 40 – prezentacja

Informator dla rodziców

KOMUNIKAT- UWAGA RODZICE!!! 

Przesyłając WNIOSEK o przyjęcie dziecka do przedszkola w formie elektronicznej należy pamiętać o wszystkich załącznikach potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów oraz adresu zamieszkania.  

TYLKO wniosek kompletny wraz z zeskanowanymi, podpisanymi przez Państwa ZAŁĄCZNIKAMI wyczerpuje procedurę i daje pewność, że pod względem formalnym jest on POPRAWNIE ZŁOŻONY.  

INSTRUKCJA przesyłania dokumentów znajduję się poniżej.

Instrukcja przesyłania dokumentów

Wnioski i oświadczenia do pobrania na stronie:

https://nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole/start

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO)

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Data Etap rekrutacji/rodzaj czynności
od do
Postępowanie rekrutacyjne
18 maja 27 maja Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
do 29 maja Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
5 czerwca

godz. 12.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
5 czerwca  

godz. 12:00

10 czerwca Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.
12 czerwca

godz. 12.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Postępowanie uzupełniające
15 czerwca   Informacja o przedszkolach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponują wolnymi miejscami.
16 czerwca   19 czerwca Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
do 23 czerwca   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
25 czerwca

godz. 12:00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
25 czerwca

godz. 12.00

26 czerwca Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.
29 czerwca

godz. 12.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

ZARZĄDZENIE NR 71.2020
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Miasto Zielona Góra:
1) składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod
uwagę:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.,
b) w postępowaniu uzupełniającym od dnia 8 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r.;
2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 7 kwietnia 2020 r.,
b) w postępowaniu uzupełniającym do dnia 20 maja 2020 r.;
3) opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 23 kwietnia 2020 r.,
b) w postępowaniu uzupełniającym w dniu 25 maja 2020 r.;
4) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanego przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 23 kwietnia 2020 r. do dnia 28 kwietnia 2020 r.,
b) w postępowaniu uzupełniającym od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 27 maja 2020 r.;
5) opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 30 kwietnia 2020 r.,
b) w postępowaniu uzupełniającym w dniu 29 maja 2020 r..
§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021
do publicznych przeszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Miasto Zielona Góra obowiązują kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumenty
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale nr XLVI.570.2017 Rady Miasta Zielona
Góra z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 538 z późn. zm.2)).
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Zielona
Góra właściwej ds. oświaty.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.
w z. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
I Zastępca Prezydenta

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1680, 1681, 1818, 2197 i poz. 2248.
2) Zmiana tekstu wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r. poz. 887

……………………………………………………………………………………………..

UCHWAŁA NR XLVI.570.2017
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli.Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.,poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Miasto Zielona Góra, liczbę punktów za spełnianie każdego kryterium oraz dokumenty
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka;
2) publicznym przedszkolu – należy przez to rozumieć także inną publiczną formę wychowania
przedszkolnego oraz oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto
Zielona Góra;
3) zespole edukacyjnym – należy przez to rozumieć również zespół szkół i placówek różnego typu, w skład
którego wchodzi przedszkole publiczne lub szkoła podstawowa, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.
§ 3. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli określa się następujące
kryteria oraz przyznaje się następującą liczbę punktów za ich spełnianie:
1) dziecko obojga rodziców pracujących, uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo
rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego zawodowo lub uczącego się
w trybie dziennym rodzica samotnie wychowującego dziecko – 20 punktów;
2) dziecko jednego rodzica pracującego, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo
rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się do rodziców wspólnie wychowujących dziecko –
5 punktów;
3) dziecko posiadające rodzeństwo:
a) kontynuujące edukację przedszkolną we wskazanym we wniosku publicznym przedszkolu w roku
szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, albo
b) kontynuujące edukację w szkole lub innej jednostce oświatowej w zespole edukacyjnym, do którego
należy publiczne przedszkole wskazane we wniosku w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja –
15 punktów;
4) dziecko posiadające rodzeństwo wspólnie ubiegające się o przyjęcie do tego samego publicznego
przedszkola w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 10 punktów;
5) wybrane przedszkole publiczne znajduje się we wniosku:
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 6 marca 2017 r.
Poz. 538
a) na I preferencji – 50 punktów,
b) na II preferencji – 10 punktów,
c) na III preferencji – 2 punkty;
6) dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów,
ubiegające się o przyjęcie do publicznego przedszkola specjalizującego się w żywieniu dzieci z alergiami –
30 punktów.
§ 4. 1. Spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 3:
1) pkt 1 i 2 potwierdza się odpowiednio:
a) zaświadczeniem pracodawcy o zatrudnieniu lub o wykonywaniu pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej,
b) zaświadczeniem szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym,
c) zaświadczeniem o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
d) wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru
Sądowego;
2) pkt 3 i 4 potwierdza się oświadczeniami złożonymi pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli na stępującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
3) pkt 6 potwierdza się zaświadczeniem lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej
o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych.
2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów komisja, rozpatrując
wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
§ 5. Traci moc uchwała nr X.45.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 lutego
2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus., poz. 420).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Maciej Urbaniak

…………………………………………………………………………………………………

UCHWAŁA NR V.122.2019
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli.
Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r.,
poz. 996 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLVI.570.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 lutego 2017r. w sprawie określenia
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli określa się następujące
kryteria oraz przyznaje się następującą liczbę punktów za ich spełnianie:
1) dziecko obojga rodziców pracujących, uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo
rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego zawodowo lub uczącego
się w trybie dziennym rodzica samotnie wychowującego dziecko – 20 punktów;
2) dziecko jednego rodzica pracującego, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo
rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się do rodziców wspólnie wychowujących dziecko –
5 punktów;
3) dziecko posiadające rodzeństwo:
a) kontynuujące edukację przedszkolną we wskazanym we wniosku publicznym przedszkolu w roku
szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, albo
b) kontynuujące edukację w szkole lub innej jednostce oświatowej w zespole edukacyjnym, do którego
należy publiczne przedszkole wskazane we wniosku w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja,
albo
c) dziecko posiadające rodzeństwo wspólnie ubiegające się o przyjęcie do tego samego publicznego
przedszkola w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja
– 15 punktów;
4) wybrane przedszkole publiczne znajduje się we wniosku:
a) na I preferencji – 50 punktów,
b) na II preferencji – 10 punktów,
c) na III preferencji – 2 punkty;
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 26 marca 2019 r.
Poz. 887
5) dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów,
ubiegające się o przyjęcie do publicznego przedszkola specjalizującego się w żywieniu dzieci z alergiami –
30 punktów;
6) dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu ministra
w sprawie obowiązkowych szczepień́ ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne
daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego – 150 punktów.”;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Spełnianie kryteriów, o których mowa w § 3:
1) pkt 1 i 2 potwierdza się odpowiednio:
a) zaświadczeniem pracodawcy o zatrudnieniu lub o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
b) zaświadczeniem szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym,
c) zaświadczeniem o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
d) wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru
Sądowego;
2) pkt 3 i 6 potwierdza się oświadczeniami złożonymi pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
3) pkt 5 potwierdza się zaświadczeniem lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej
o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych.
2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów komisja, rozpatrując
wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Tomasz Piotr Sroczyński

…………………………………………………………………………………………………..

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do przedszkola
Kto przetwarza Państwa dane osobowe? Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 40 w Zielonej Górze, reprezentowana przez Dyrektora,

ul. Szczekocińska 13, 65-318 Zielona Góra

tel.: 68 453 72 77, adres e-mail: mp40zgora@onet.pl

Z kim mogą się Państwo skontaktować? Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące ochrony swoich danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

®        e-mail: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl

®        telefon: 880 100 367

®        pisemnie na nasz adres, wskazany powyżej.

Inspektor nie będzie jednak mógł odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące wyników rekrutacji.

W jakim celu chcemy uzyskać dane osobowe? Przedszkole przetwarza dane osobowe dziecka, rodziców lub opiekunów prawnych oraz rodzeństwa. Dane te wpisują Państwo do formularza naboru oraz załączników (oświadczeń) do formularza. Jest to potrzebne w celu przeprowadzenia rekrutacji do placówki.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych? Rekrutacja do przedszkola jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawa. Przepisy te określają jakie dane osobowe przedszkole ma obowiązek przetwarzać, aby przyjąć dziecko do placówki1 [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO2].

Zbierane są też dane dotyczące zdrowia Państwa i Państwa dzieci, co jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa
[art. 9 ust. 2 lit. g) RODO2].

Jakie mają Państwo prawa? Mają Państwo następujące prawa:

®   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

®   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, jeśli są błędne lub nieaktualne;

®   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

®   prawo do usunięcia danych;

®   prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres:
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe? ®   Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci przekazywane są firmie Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu. Firma ta dostarcza system elektroniczny Nabór 2020, który pomaga w prowadzeniu rekrutacji do przedszkoli.

®   Dostęp do Państwa danych osobowych poprzez system Nabór 2020  mają te przedszkola, które wybrali Państwo jako preferowane dla swojego dziecka. Dostęp do danych osobowych ma również Miasto Zielona Góra, czyli organ prowadzący przedszkoli.

®   Dane mogą zostać też udostępnione uprawnionym organom np. policji, prokuraturze, sądowi, ale tylko gdy się o to zwrócą, prowadząc postępowanie.

Jaki będzie czas przetwarzania danych? Dane osobowe przetwarzane są w czasie rekrutacji oraz po jej zakończeniu, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.):

®   przez okres uczęszczania do placówki, jeżeli dziecko zostanie przyjęte,

®   przez okres roku od zakończenia rekrutacji, jeżeli dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.

Czy muszą Państwo podać dane osobowe? Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie, który wynika z przepisów prawa1 jest niezbędne, aby dziecko mogło uczestniczyć w naborze do placówki.

Jeżeli nie podadzą Państwo danych osobowych, nie będzie możliwości uwzględnienia Państwa dziecka w rekrutacji do placówki. Państwa dziecko nie będzie mogło też korzystać z pierwszeństwa w przyjęciu do przedszkola na podstawie poszczególnych kryteriów naboru.

Czy dane będą przetwarzane w sposób automatyczny? W procesie rekrutacji żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz nie są budowane żadne profile.
Czy dane będą przekazane poza Polskę? Państwa dane nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1Krajowe przepisy prawa, zgodnie z którymi przetwarzamy dane osobowe, to:

  • Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737),
  • uchwała nr XLVI.570.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r.
    w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
    (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 538) zmieniona uchwałą nr V.122.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 887), oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

Skip to content