Nabór

Drodzy Rodzice,
W dniach  01- 05. 03 2021r. należy złożyć deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez Państwa dzieci w MP40 w roku szkolnym 2021/22. Prosimy o przestrzeganie tego terminu. Deklaracje prosimy składać u nauczycielek. 

do pobrania – deklaracja 1, deklaracja 2

 

 


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 40  reprezentowane przez Dyrektora Ul. Szczekocińska 13 , 65-318 Zielona Góra numer telefonu: 68 453 72 77 ; email: mp40zgora@onet.pl
Z kim mogą się Państwo skontaktować?Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące ochrony swoich danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pltelefon: 880 100 367pisemnie na nasz adres, wskazany powyżej. Inspektor nie będzie jednak mógł odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące wyników rekrutacji.
W jakim celu chcemy uzyskać dane osobowe?Przedszkola/szkoły przetwarzają dane osobowe dziecka, rodziców lub opiekunów prawnych oraz rodzeństwa. Dane te wpisują Państwo do formularza naboru oraz załączników (oświadczeń) do formularza. Jest to potrzebne w celu przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola/szkoły.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?Rekrutacja do przedszkoli/szkół jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawa. Przepisy te określają jakie dane osobowe przedszkola/szkoły mają obowiązek przetwarzać, aby przyjąć dziecko do placówki1 [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO2]. Zbierane są też dane dotyczące zdrowia Państwa i Państwa dzieci, co jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa [art. 9 ust. 2 lit. g) RODO2].
Jakie mają Państwo prawa?Mają Państwo następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, jeśli są błędne lub nieaktualne;prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych;prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres:
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci przekazywane są firmie Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu. Firma ta dostarcza system elektroniczny Nabór 2021, który pomaga w prowadzeniu rekrutacji do przedszkoli/szkół.Dostęp do Państwa danych osobowych poprzez system Nabór 2021 mają te przedszkola/szkoły, które wybrali Państwo jako preferowane dla swojego dziecka. Dostęp do danych osobowych ma również Miasto Zielona Góra, czyli organ prowadzący przeszkoli/szkół.Dane mogą zostać też udostępnione uprawnionym organom np. policji, prokuraturze, sądowi, ale tylko gdy się o to zwrócą, prowadząc postępowanie.
Jaki będzie czas przetwarzania danych?Dane osobowe przetwarzane są w czasie rekrutacji oraz po jej zakończeniu, na podstawie art. 160 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 roku ustawy Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.): przez okres uczęszczania do placówki, jeżeli dziecko zostanie przyjęte, przez okres roku od zakończenia rekrutacji, jeżeli dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola/szkoły.
Czy muszą Państwo podać dane osobowe?Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie, który wynika z przepisów prawa1 jest niezbędne, aby dziecko mogło uczestniczyć w naborze do przedszkola/szkoły. Jeżeli nie podadzą Państwo danych osobowych, nie będzie możliwości uwzględnienia Państwa dziecka w rekrutacji do przedszkola/szkoły. Państwa dziecko nie będzie mogło też korzystać z pierwszeństwa w przyjęciu do przedszkola/szkoły na podstawie poszczególnych kryteriów naboru.
Czy dane będą przetwarzane w sposób automatyczny?W procesie rekrutacji żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz nie są budowane żadne profile.
Czy dane będą przekazane poza Polskę?Państwa dane nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Krajowe przepisy prawa, zgodnie z którymi przetwarzamy dane osobowe, to:
  • Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku ustawy Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737),
  • §11baa ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.),
  • uchwała nr XLVI.570.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 538) zmieniona uchwałą nr V.122.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 887), oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
    przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

Skip to content