Powrót do Realizowane programy

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

„Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
To, czego nie zrobimy dla dzieci, dla wychowania przedszkolnego, nie zrobimy już nigdy .
Stymulowanie rozwoju dziecka
jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad.”

doc. dr Maria Kielar

Cel główny programu:

 • Stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków do pełnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem oraz możliwościami twórczymi i intelektualnymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym, a także przeciwdziałanie wszelkim okolicznościom, które mogłyby ten proces zakłócić.

Cele szczegółowe programu:

 • Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców, wychowanków
 • Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju
 • Kształtowanie postaw i umiejętności prospołecznych
 • Kształtowanie zachowań prozdrowotnych w szczególności umiejętności spędzania wolnego czasu, przestrzeganie zasad higieny i zdrowego odżywiania się
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
 • Zapewnienie dzieciom bezpiecznego i wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości
 • Uświadamianie dzieciom czyhających zagrożeń, wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo
 • Kształtowanie umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia
 • Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi
 • Organizowanie zespołowej pracy nauczycieli – doskonalenie stosowanych metod i form współpracy
 • Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
 • Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne
 • Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć samorzutnych i zajęć organizowanych w przedszkolu i poza budynkiem przedszkola
 • Nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, zajęciach wychowawczo – dydaktycznych
 • Uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka oraz rodziny, rozwijanie empatii
 • Wprowadzania dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość, piękno, patriotyzm
 • Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty – małej i wielkiej ojczyzny oraz tożsamości narodowej i regionalnej
 • Eliminowanie zachowań niepożądanych
 • Zapoznawanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów
 • Rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła
 • Stwarzanie warunków do odkrywania siebie i innych poprzez własne doświadczenia
 • Rozwijanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny
 • Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego “Ja”
 • Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi i przyrody
Skip to content