Powrót do Realizowane programy

Program Adaptacyjny

         “Z uśmiechem do przedszkola”

gif001

 

 

 

“Z odrobiną sukcesu, zachęty i zaufania,

w środowisku sprzyjającym pracy,

dziecko może dotrzeć do krańców świata”

                                                                                       C. Freinet

Cele główne ukierunkowane  na dziec:

 • Zaspokajanie podstawowej potrzeby psychicznej dzieci – poczucia bezpieczeństwa.

 • Pokonanie przez dzieci barier i stresów związanych z koniecznością przebywania w nowym otoczeniu i rozłąki z rodziną.

 • Motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się z przedszkolem.

 • Wspomaganie dzieci w budowaniu pozytywnego obrazu siebie.

 • Nabywanie przez dzieci umiejętności dostosowywanych do swoich możliwości rozwojowych

 • Zmniejszenie napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem.

 • Zmniejszenie lęku przed rozstaniem z rodzicami.

 • Nabywanie przez dziecko poczucia własnej wartości

 • Wzmocnienie więzi emocjonalnej między dziećmi, zadbanie o odczuwanie akceptacji i uznania wśród grupy rówieśniczej poprzez stwarzanie możliwości do nawiązywania bliskich i serdecznych kontaktów  z rówieśnikami  i personelem przedszkola’

 • Wyrabianie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej przez wytworzenie pogodnej i miłej atmosfery opartej na akceptacji , bezpieczeństwie i zaufaniu.

 • Poznanie personelu i otocznia przedszkola.

Cele główne ukierunkowanie na rodziców:

 • Obniżanie lęku rodziców związanego z oddaniem dziecka do przedszkola poprzez zabawy integracyjne z rodzicami, rozmowy indywidualne, zebrania grupowe.

 • Umożliwienie rodzicom  uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola.

 • Uświadomienie rodzicom znaczenia aspektu pozytywnego stosunku  emocjonalnego dziecka do nowego środowiska.

 • Wspieranie rodziców w działaniach zapobiegających trudnościom w procesie adaptacyjnym.

 • Nawiązanie bliskiego, serdecznego kontaktu w relacjach: nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic

 • Integracja rodziców z przedszkolem w celu ułatwienia lepszej współpracy.

 • Poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola.

 • Zapoznanie rodziców z pracownikami przedszkola, jego organizacja pracy, ramowym rozkładem dnia, pomieszczeniami przedszkola.

Cele główne ukierunkowane na nauczyciela:

 • Zapoznanie się nauczycielek z literaturą psychologiczno – pedagogiczną dotyczącą problemów przystosowawczych małego dziecka.

 • Współdziałanie nauczycieli i rodziców w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 • Organizowanie przez nauczycieli spotkań dla rodziców i dzieci na terenie przedszkola.

 • Zdobycie wiedzy na temat potrzeb trzylatka (szkolenia, warsztaty literatura).

Skip to content