Powrót do Procedury bezpieczeństwa

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie MP40 w czasie istnienia COVID-19

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola

a) Rodzic ma obowiązek przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dziecko, w dobrej kondycji ogólnej, bez objawów chorobowych: bez kataru, kaszlu, gorączki, duszności, bólu mięśni, głowy, bólu brzucha, bez wysypek, biegunki itp.
b) Dzieci mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe, bez oznak choroby
c) Rodzic przestrzega konieczności informowania przedszkola o wszelkich zmianach i niepokojących sygnałach dotyczących zdrowia dziecka (telefonicznie, mailowo)
d) Rodzic przyprowadza/odbiera dziecko do/z przedszkola zachowując przyjęte zasady bezpieczeństwa; posiada maseczkę zakrywającą usta i nos. Rodzic przyprowadza/odbiera dziecko do/z przedszkola zachowując dystans społeczny w odniesieniu do innych rodziców, dzieci, pracowników i osób postronnych wynoszący minimum 1,5 m.
e) Rodzic przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola do grupy I:
Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedmiotu, z zachowaniem zasady 2 rodziców z dzieckiem/dziećmi. Wyznaczony pracownik dopilnuje, aby dozwolona liczba osób przebywających w szatni nie była przekroczona: jeżeli liczba osób przekracza dozwoloną liczbę osób, rodzic oczekuje przed drzwiami wejściowymi (zachowując dystans społeczny 1,5 m) na przyjście wyznaczonego pracownika obsługi;
– dzwoni domofonem
– wchodząc do budynku przedszkola dezynfekuje ręce (dozownik z płynem dezynfekującym znajduje się przy wejściu)
– wchodzi do szatni w maseczce zasłaniającej usta i nos
– po dokonaniu czynności samoobsługowych, rodzic odprowadza dziecko do drzwi od klatki schodowej, prowadzącej do sali grupy przedszkolnej i przekazuje je nauczycielowi nie wchodząc do sali zabaw
– pozostaje w wyznaczonej strefie – szatni z dzieckiem lub przed drzwiami (wejście ewakuacyjne) do przedszkola zachowując dystans min. 1,5 m. od innych rodziców, dzieci stojących przed nim, pracowników przedszkola.
f) Rodzice starszych dzieci nie wchodzą do budynku przedszkola
– rodzic przyprowadzający dziecko na plac zabaw, oddaje dziecko uprawnionemu pracownikowi i niezwłocznie opuszcza teren przedszkola
– rodzic odbierający dziecko z placu zabaw niezwłocznie opuszcza teren przedszkola
– zakazuje się rodzicom przebywania na terenie placu zabaw bez jasnej zgody dyrektora MP40
g) Niezwłocznie po wejściu dziecka do sali nauczyciel dopilnuje, by dziecko umyło ręce wodą z mydłem antybakteryjnym
h) Jeżeli zaistnieje konieczność ,w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, będzie mierzona dziecku temperatura, po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców na jej pomiar bez zapisywania wyników
i) dzieci z podwyższoną temperaturą ciała (powyżej 37,5 st. C przechodzą do izolatorium i czekają na przyjazd wezwanego rodzica)

Dzieci przyprowadzane są do przedszkola przez rodzica/prawnego opiekuna lub osobę upoważnioną przez rodziców od godziny 6.30 do godziny 8.15, odbierane do godziny 16.30.

Skip to content